Wspólnicy

Artur Winkler

Partner zarządzający, Radca prawny od 2014 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie (2002 r.), wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

Od dnia 9 lipca 2015 roku zarejestrowany jest w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. 

W dniu 1 sierpnia 2015 roku powołany został przez Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną Odpowiedzialnością w Gdyni na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które poprzez zatrudnienie w działach prawnych: administracji publicznej (Samorządowe Kolegium Odwoławcze), sektora ochrony zdrowia (SP ZOZ), samorządu lekarzy i lekarzy dentystów (Okręgowa Izba Lekarska), jak również wykonywanie funkcji społecznego kuratora sądowego umożliwiło mu uzyskanie doświadczenia w zakresie licznych gałęzi prawa (prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo karne), jak również pozwoliło na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie odbywanej aplikacji radcowskiej i przyszłego wykonywania zawodu radcy prawnego.

W spektrum jego praktyki znajduje się rozległy zakres zagadnień, obejmujący pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak również kompleksową obsługę osób prawnych.

E-mail: a.winkler(at)swlegal.pl

Aleksander Skibicki

Partner zarządzający, Radca prawny od 2002 r.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i prawie zamówień publicznych oraz w zagadnieniach związanych z prawem upadłościowym i naprawczym.

Jest ekspertem z zakresu prawa medycznego. Posiada duże doświadczenie zdobyte podczas bieżącej obsługi jednostek sektora ochrony zdrowia. Jego praktyka procesowa w tej dziedzinie obejmuje w szczególności spory związane z błędami w sztuce medycznej oraz odpowiedzialnością zawodową lekarzy.

Ma wszechstronne doświadczenie zdobyte w licznych procesach sądowych, zwłaszcza w prowadzeniu sporów gospodarczych, windykacji należności oraz bieżącej obsługi przedsiębiorców.

Posiada również szeroką wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności w zakresie przygotowywania umów i prowadzenia sporów sądowych z zakazów konkurencji.

Radca prawny Aleksander Skibicki uczestniczy również w negocjacjach umów kredytowych, umów konsorcjalnych oraz umów na kompleksowe wykonanie obiektów budowlanych.
Doradza klientom, w zakresie sposobów zabezpieczenia przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, realizacji inwestycji budowlanych oraz zawieraniu wszelkiego rodzaju umów w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

E-mail: a.skibicki(at)swlegal.pl